Att äga bostadsrätt

Föreningen har enligt sina stadgar ”till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden”. Medlems rätt till lägenhet inom föreningen kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Som bostadsrättshavare och medlem äger man rätten att bo i lägenheten. Lägenheten ägs dock av föreningen och medlemmarna gemensamt.

Föreningen har att följa Bostadsrättslagen. Föreningen har upprättat stadgar, som enligt lagen är registrerade och godkända av Bolagsverket.

Andel i föreningen

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du har en andel i föreningen. Storleken på denna andel beror på din bostads storleksmässiga andel i föreningens totala storleksmässiga bestånd. Andelens exakta storlek framgår av de handlingar du bör ha fått när du köpte din bostad.

Inflytande i föreningen

Varje vår håller föreningen en stämma. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Till denna är alla medlemmar inbjudna. Varje andel i föreningen motsvarar en röst på stämman – således kan flera medlemmar dela på en röst. Det som stämman beslutar har sedan styrelsen i uppdrag att verkställa. Inför varje årsstämma är alla medlemmar välkomna att inkomma med motioner med förslag på och önskemål om förändringar i föreningens verksamheter.

Månadsavgiften

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Denna ska inte betraktas som en hyresavgift utan som en medlemsavgift till din bostadsrättsförening. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen, med stämman som högsta beslutande organ och styrelsen som verkställande och i vissa delar beslutande organ, tar gemensamt ansvar för skötsel, upprustning och förvaltning av fastigheterna och andra angelägenheter för föreningen. Det är dessa saker du med din månadsavgift bekostar. Det är alltså mycket viktigt att du betalar din månadsavgift till föreningen. Månadsavgiften står i relation till din andel i föreningen.