Medlemmens rättigheter och skyldigheter

De rättigheter och skyldigheter som följer med ditt medlemskap i föreningen anges i första hand i föreningens stadgar. Till grund för föreningens stadgar finns Jordabalken och bostadsrättslagen som har paragrafer som reglerar de rättigheter och skyldigheter medlemmen har gentemot föreningen och medlemmarna emellan.

Rättigheter

  • Medlemmen har tillgång till föreningens service i form av fastighetsskötsel.
  • Medlemmen har rätt använda sig av föreningens tvättstugor, grovsoprum.
  • Medlemmen har rätt att använda sig av föreningens tomtmark på ett ansvarsfullt sätt och har tillgång till föreningens utomhusutrustning som trädgårdsmöbler, piskställningar med mera.

Skyldigheter

  • Medlemmen ska betala sin avgift i tid.
  • Medlemmen ska betala sin avgift på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilken medlem som har betalat. Använder du de utskickade avierna löser sig detta av sig själv. Betalar du på annat sätt är det bra att ange ditt lägenhetsnummer eller ditt namn och din adress.
  • Medlemmen ska iaktta ”ordning, sundhet och skick”. Detta betyder att medlemmen inte får störa sina grannar. Vi bor i flerfamiljshus och vi måste ta hänsyn till varandra. Detta innebär exempelvis att musik inte får spelas på hög volym i bostaden och helst inte alls efter kl. 22.00, att nedskräpning eller nedsmutsning inte får ske och att varsamhet måste iakttas med våra hus och vår tomtmark.
  • Medlemmen får inte vidta sådana åtgärder som påverkar fastigheterna på något sätt utan att få styrelsens tillåtelse.
  • Medlemmen ska genom de kanaler föreningen har, det vill säga hemsidan, kvartalsbreven, brev, information i trappuppgångarna eller genom direkt kontakt med styrelsen, hålla sig informerad om föreningens verksamhet.